T_ALT_MENU_TICKETT_ALT_MENU_AVAILABILITYEN
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiczną, wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne w dniach 7 - 29 listopada 2020. Zapraszamy niebawem!

Zasady etyki wydawniczej

Poniższe zasady etyki wydawniczej obowiązują wszystkie strony zaangażowane w procedurę wydawniczą (autorzy, redaktorzy, recenzenci, Kolegium Wydawnicze i Wydawnictwo Muzeum Krakowa). Zasady poniższe są zgodne z kodeksem postępowania i wytycznymi najlepszych praktyk dla redaktorów opracowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE).
 
I
Zasady obowiązujące autorów publikacji i redaktorów pracy zbiorowej:
– autor, prezentując wyniki oryginalnych badań, powinien przedstawić dokładny i rzetelny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia i wkładu w rozwój właściwej dyscypliny naukowej;
– nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane;
– autor potwierdza, że napisał całkowicie oryginalne dzieło. Jeśli autor wykorzystał fragment dzieła opracowanego przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu;
– autor nie powinien publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż w jednej publikacji (czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej). Równoległe przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego wydawcy stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i nie jest akceptowane;
– autor powinien unikać takich praktyk jak: plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nieswoim nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), autorstwo gościnne lub grzecznościowe (przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła);
– autor powinien ujawnić w tekście wszystkie źródła wsparcia finansowego badań, których wyniki zamierza opublikować;
– jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoich publikowanych pracach, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie wydawcy o tym fakcie w celu wycofania publikacji lub opublikowania odpowiedniej erraty.
 
II
Zasady obowiązujące recenzentów
– recenzje pomagają wydawcy w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także przez komunikację za pośrednictwem Wydawnictwa Muzeum Krakowa mogą również pomóc autorowi w ulepszeniu tekstu;
– zgodnie z przyjętą procedurą recenzji double-blind autor i recenzenci nie znają swych tożsamości;
– wszystkie otrzymane do recenzji teksty należy traktować jako dokumenty poufne. Recenzent nie może pokazywać i omawiać tekstu z innymi osobami bez zgody wydawcy. Wyniki badań, dane, opinie, materiały zawarte w tekście przekazanym do recenzji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji tekstu;
– recenzje powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzent powinien wyrażać swoje opinie w sposób zrozumiały, stosując odpowiednią argumentację;
– recenzent informuje wydawcę o podejrzeniu dokonania plagiatu lub autoplagiatu przez autora recenzowanego tekstu, wskazując fragmenty tekstu budzące wątpliwość.
 
III
Zasady obowiązujące Kolegium Wydawnicze i Wydawnictwo Muzeum Krakowa:
– dostarczane teksty są oceniane pod kątem ich zawartości intelektualnej, bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, przekonania filozoficzne i polityczne autora;
– Kolegium Wydawnicze i personel redakcyjny nie może udostępniać żadnych informacji na temat dostarczonego tekstu innym osobom niż jego autorowi, recenzentom i osobom współpracującym przy powstawaniu publikacji;
– nieopublikowane dane zawarte w dostarczonych tekstach nie mogą być wykorzystane przez wydawcę bez pisemnej zgody autora;
– w przypadku udowodnienia przekroczenia Zasad etyki wydawniczej podejmowane są bezzwłoczne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenie zmian w publikacji (m.in. bezzwłoczną publikację erraty lub wycofanie publikacji).