Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej obowiązują wszystkie strony zaangażowane w procedurę wydawniczą (autorzy, redaktorzy, recenzenci, Kolegium Wydawnicze i Wydawnictwo Muzeum Krakowa). Zasady są zgodne z kodeksem postępowania i wytycznymi najlepszych praktyk dla redaktorów opracowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE).

Zasady obowiązujące autorów publikacji i redaktorów pracy zbiorowej:

 • autor, prezentując wyniki oryginalnych badań, powinien przedstawić dokładny i rzetelny opis wykonanej pracy, a także obiektywne omówienie jej znaczenia i wkładu w rozwój właściwej dyscypliny naukowej;
 • nieprawdziwe twierdzenia, fałszowanie wyników badań, manipulacja danymi uznawane są za nieetyczne i nie są akceptowane;
 • autor potwierdza, że napisał całkowicie oryginalne dzieło. Jeśli autor wykorzystał fragment dzieła opracowanego przez innych autorów, fragment taki musi być opatrzony przypisem i/lub zamieszczony w formie cytatu;
 • autor nie powinien publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż w jednej publikacji (czasopiśmie, monografii lub pracy zbiorowej). Równoległe przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego wydawcy stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i nie jest akceptowane;
 • autor powinien unikać takich praktyk jak: plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nieswoim nazwiskiem), autorstwo widmo (pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła), autorstwo gościnne lub grzecznościowe (przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła);
 • autor powinien ujawnić w tekście wszystkie źródła wsparcia finansowego badań, których wyniki zamierza opublikować;
 • jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w swoich publikowanych pracach, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie wydawcy o tym fakcie w celu wycofania publikacji lub opublikowania odpowiedniej erraty.

Zasady obowiązujące recenzentów

 • recenzje pomagają wydawcy w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także przez komunikację za pośrednictwem Wydawnictwa Muzeum Krakowa mogą również pomóc autorowi w ulepszeniu tekstu;
 • zgodnie z przyjętą procedurą recenzji double-blind autor i recenzenci nie znają swych tożsamości;
 • wszystkie otrzymane do recenzji teksty należy traktować jako dokumenty poufne. Recenzent nie może pokazywać i omawiać tekstu z innymi osobami bez zgody wydawcy. Wyniki badań, dane, opinie, materiały zawarte w tekście przekazanym do recenzji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji tekstu;
 • recenzje powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Osobista krytyka autora jest niedopuszczalna. Recenzent powinien wyrażać swoje opinie w sposób zrozumiały, stosując odpowiednią argumentację;
 • recenzent informuje wydawcę o podejrzeniu dokonania plagiatu lub autoplagiatu przez autora recenzowanego tekstu, wskazując fragmenty tekstu budzące wątpliwość.

Zasady obowiązujące Kolegium Wydawnicze i Wydawnictwo Muzeum Krakowa:

 • dostarczane teksty są oceniane pod kątem ich zawartości intelektualnej, bez względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, przekonania filozoficzne i polityczne autora;
 • Kolegium Wydawnicze i personel redakcyjny nie może udostępniać żadnych informacji na temat dostarczonego tekstu innym osobom niż jego autorowi, recenzentom i osobom współpracującym przy powstawaniu publikacji;
 • nieopublikowane dane zawarte w dostarczonych tekstach nie mogą być wykorzystane przez wydawcę bez pisemnej zgody autora;
 • w przypadku udowodnienia przekroczenia Zasad etyki wydawniczej podejmowane są bezzwłoczne kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i wprowadzenie zmian w publikacji (m.in. bezzwłoczną publikację erraty lub wycofanie publikacji).