Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystaw w oddziale Muzeum Podgórza

1.       Wystawa stała „Miasto pod Kopcem Krakowa” oraz wystawa czasowa, prezentowane w  oddziale Muzeum Krakowa - Muzeum Podgórza (Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1) zwane dalej Wystawami, udostępniane będą dla zwiedzających: wtorek godz. 10:00 - 17:00, środa godz. 11:00 - 19:00, czwartek - niedziela godz. 10:00 - 17:00- z zastrzeżeniem ust. 2 oraz  ust. 4.

2.       Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

3.       Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).  

4.       W niedziele, w godz. od 15.00. – 17.00. na wystawie stałej mając na względzie zwiedzających ze szczególnymi potrzebami - wprowadza się tzw. ciche godziny. W trakcie cichych godzin wyłączona jest możliwość zwiedzania grupowego oraz zwiedzania z przewodnikiem. Na wystawie wyłączone zostają wszystkie multimedia, a osoby zwiedzające zobowiązane są do zachowywania ciszy.

5.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

6.       Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką winna nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania, poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

7.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8.       Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9.       Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

13.   Cennik i zasady sprzedaży biletów na wystawę stałą normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr  123/2019.

14.   Bilety wstępu można zakupić w kasie oddziału oraz na stronie internetowej https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

15.   W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie - Muzeum zaleca  korzystanie z kart płatniczych.

16.   Bilet wstępu zakupiony na wystawę stałą upoważnia jego posiadacza do zwiedzenia w dniu zakupu wystawy czasowej prezentowanej w oddziale Muzeum Podgórza.

17.   Dniem bezpłatnego wstępu na wystawę stałą jest środa.  W dniu zwiedzający chcący zwiedzić wystawę czasową obowiązani są do zakupu biletu wstępu na ta wystawę, w cenie ustalonej dla danej wystawy czasowej.

18.   Zasady zwiedzania wystaw stałych Muzeum Krakowa w dni nieodpłatnego wstępu normuje zarządzenie Dyrektora nr 39/2023.

19.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

20.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

21.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

22.   W Oddziale na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

23.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

24.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

25.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

26.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

27.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Podgórza pod nr tel. (12) 39-68-101   lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo podgorze@muzeumkrakowa.pl.

28.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

29.   Regulamin obowiązuje od dnia 26.04.2023 r.