Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Podgórza w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.      Począwszy od dnia 26 czerwca 2021 r. wystawa stała „Miasto pod Kopcem Krakowa” oraz wystawa czasowa, prezentowane w  oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  - Muzeum Podgórza (Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1,) zwane dalej Wystawami, udostępniane będą:
od czwartku do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2 – 3. 

2.      Wystawy będą zamknięte w dniach 15.08.2021, 1 i 11.11.2021, 24 i 25.12.2021 r.

3.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

4.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób), przy czym na Wystawie jednorazowo nie może znajdować się więcej niż 1 osoba na 10 m ² przestrzeni Wystaw.

5.      Zwiedzający  mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

6.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką oraz zajęć edukacyjnych winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania lub odbywania się zajęć, poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/ 

7.      Grupa osób, która jednorazowo może zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 20 osób.

8.      Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.

9.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

10.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt.  7 i 8.

11.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawy osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi.

16.   Jednorazowo w przestrzeni Wystawy powinno znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10 m ² przestrzeni. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego  powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza możliwość zachowania wskazanego powyżej limitu.

17.   Ze względu na wytyczoną zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego nową trasę zwiedzania, która nie przewiduje cofania się osób zwiedzających w celu uniknięcia wzajemnych kontaktów oraz niezbędną do pokonania różnicę poziomów przy zwiedzaniu - możliwość zwiedzania wystawy czasowej, o której mowa w ust. 1 przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, może być ograniczona.

18.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      przez cały czas zwiedzania Wystaw zakrywać nos i usta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),

c)      przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce, a w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję,

d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

e)     ograniczyć ilość osób korzystających z windy do jednocześnie nie więcej niż dwóch osób (ograniczenie nie dotyczy rodzin),

f)       zachowywać szczególną ostrożność przy schodzeniu po schodach,

g)      starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,

h)     unikać gromadzenia się w grupach,

i)       dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

j)       stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

k)      przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

l)       w przypadku korzystania z toalety dla zwiedzających w Oddziale  – w jej przestrzeni znajdować się może wyłącznie ilość osób określona na drzwiach toalety. Korzystający z toalety obowiązani są stosować się do wywieszonych w toaletach instrukcji związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID – 19,

m)    w przypadku korzystania z szatni – umieszczać odzież w możliwie jak największej odległości od już pozostawionych ubrań.

19.   Osobom, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

20.   W Muzeum Podgórza obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystaw w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 86/2021
i pomocniczo nr 123/2019.

21.   Bilety wstępu można zakupić w kasie oddziału  oraz na stronie internetowej https://bilety.mhk.pl/. 
W trakcie zakupu biletów wstępu w kasie - Muzeum zaleca  korzystanie z kart płatniczych.

 

22.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

23.   Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

24.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu do niej.

25.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

26.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

27.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

28.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

29.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

30.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Podgórza pod nr tel. (12) 39-68-101   lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo podgorze@muzeumkrakowa.pl.

31.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

32.   Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r.