Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy w filii Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza

1. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 r. wystawa w filii Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza (Kraków, Pl. Boh. Getta 18), zwana dalej Wystawą, udostępniana będzie  dla zwiedzających: od wtorku do niedzieli w godz. od 09:00 do 17.00 - z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Ostatnie wejście na Wystawę dla zwiedzających indywidualnie odbywa się na 30 minut przed zamknięciem, a dla grupy osób 60 minut przez zamknięciem.

3. Zwiedzanie Wystawy możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 25 osób).

4. Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 5 dni przed terminem zwiedzania.

5. Zakup lub rezerwacja zwiedzania oraz zajęć edukacyjnych  winien nastąpić na co najmniej na 5 dni przed terminem zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką  lub odbywania się zajęć, poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

6. Grupa osób, która jednorazowo mogą zwiedzać Wystawę z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 25 osób.

7. Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

8. Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystawy przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

9. Zwiedzający dokonujący rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

10. Zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

11. W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

12. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

13. Zwiedzający obowiązani są:

a) poruszać się po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

b)  stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

14. Cennik i zasady sprzedaży biletów wstępu na Wystawę normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr  123/2019.

15. W trakcie zakupu biletów w kasie filii Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

16. Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w filii oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/

17. Do dnia 31.03.2024 r. dniem bezpłatnego wstępu na Wystawę jest środa, a od 01.04.2024 r. – wtorek.  

18. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:

a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c) długich parasoli,
d) plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e) wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem z wyjątkiem psów asystujących osób
z niepełnosprawnościami.

19. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym ustalonym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

20. Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu
do niej.

21. W filii obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

22. Zabrania się wstępu do filii osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

23. Podczas przebywania w filii należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

24. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

25. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

26. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl  lub też apteka@muzeumkrakowa.pl

27.Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 r.