Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów wstępu oraz zwiedzania wystaw w Muzeum Nowej Huty

1.       Wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Muzeum Nowej Huty mieszczącym się w budynku dawnego kina „Światowid” (Kraków, os. Centrum E 1), zwane dalej Wystawami, udostępniane są od wtorku do niedzieli w godz. od 10.00 do 18.00– z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz 3.II.
2.       Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 60 minut przed zamknięciem.

3.I.       Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako:
a) zwiedzanie indywidualne - od 1 do 9 osób,
b) zwiedzanie grupowe wystawy „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” prezentowanej w schronie - od 10 do max. 20 osób,
c) zwiedzanie grupowe wystaw czasowych prezentowanych w pozostałych przestrzeniach  Muzeum Nowej Huty -  od 10 do max. 30 osób.

3.II.       W czwartki w godz. 15.00-17.00, mając na względzie zwiedzających ze szczególnymi potrzebami – wprowadza się na Wystawach tzw. ciche godziny. W trakcie cichych godzin wyłączona jest możliwość zwiedzania grupowego oraz zwiedzania z przewodnikiem. Na wystawie wyłączone lub przyciszone zostają wszystkie multimedia, a osoby zwiedzające zobowiązane są do zachowywania ciszy.

4.       Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania. Zakup biletów poprzez stronę internetową odbywa się według zasad ustalonych Regulaminem sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na przedmiotowej stronie, z uwzględnieniem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem.

5.       Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

6.       Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

7.       Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym.

8.       Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35.

9.       W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 150,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

10.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

11.   Ze względu na brak windy w obiekcie oraz niezbędną do pokonania różnicę poziomów  - możliwość zwiedzania Wystaw przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.

12.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

13.   W Muzeum Nowej Huty obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystaw w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 123/2019.

14.   W trakcie zakupu biletów w kasie - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

15.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/.

16.   Bilety zakupione w kasie nie podlegają zwrotowi. Bilety zakupione  poprzez stronę internetowa podlegają zwrotowi na zasadach wskazanych w Regulaminie sprzedaży internetowej biletów, dostępnym na stronie wskazanej w pkt.15.

17.   Dniem nieodpłatnego wstępu na wystawy w Oddziale Muzeum Nowej Huty jest  środa.

18.   Bilet wstępu na wystawy w oddziale Muzeum Nowej Huty upoważnia do jednorazowego wejścia w terminie do 30 dni od jego zakupu na wystawę „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 w dniach jej otwarcia.

19.   Bilet zakupiony   na wystawę „Stan Zagrożenia” w filii Muzeum Nowej Huty Podziemna Nowa Huta – os. Szkolne 37 - upoważnia do jednorazowego wejścia w terminie do 30 dni od jego na wystawy w oddziale Muzeum Nowej Huty (Kraków, os. Centrum E1) w dniach ich otwarcia.

20.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:
a)       wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b)      materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c)       długich parasoli,
d)      plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,
e)      wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

21.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

22.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu.

23.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

24.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

25.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

26.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

27. Na Wystawie „Trzepaki, Reksio, Atari”, w miejscach oznaczonych kolorem pomarańczowym mieszczą się kąciki zabaw, w których prezentowane są przedmioty, które mogą być dotykane przez osoby zwiedzające. Przedmioty te winny zawsze zostać odłożone  na swoje miejsce.

28. Osoby dorosłe obowiązane są sprawować nadzór nad pozostającymi pod ich opieką osobami małoletnimi.

29. Na trzepaku prezentowanym na Wystawie „Trzepaki, Reksio, Atari” mogą bawić się wyłącznie osoby małoletnie pod szczególnym nadzorem swoich opiekunów.

30. Muzeum nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia, który nastąpił w związku z nieprawidłowym korzystaniem z przestrzeni Wystawy „Trzepaki, Reksio, Atari” i przedmiotów w niej udostępnionych lub z nieprawidłowego nadzoru nad osobami małoletnimi.

31. Przed wejściem na teren Wystawy „Trzepaki, Reksio, Atari”, w związku z możliwością korzystania z kącików zabaw, Muzeum zaleca dezynfekowanie rąk przez osoby zwiedzające.

32.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

33.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Nowej Huty pod nr tel. (12) 446 78 21 lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo nowahuta@muzeumkrakowa.pl.

34.   Zakupienie lub rezerwacja biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

35.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.

Terms