Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Nowej Huty w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.      Począwszy od dnia 1 grudnia 2021 r. wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Muzeum Nowej Huty mieszczącym się w budynku dawnego kina „Światowid” (Kraków, os. Centrum E 1), zwane dalej Wystawami, udostępniane będą: we wtorki i środy oraz od soboty do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

3.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników.

4.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób), z zastrzeżeniem, że w przestrzeni Wystaw może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m ² przestrzeni Wystaw. Do wskazanego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych p-ko Covid-19 – pod warunkiem okazania pracownikowi Muzeum ważnego certyfikatu szczepienia lub innego dokumentu  zaświadczającego szczepienie p-ko Covid-19.

5.      Zwiedzający  mogą poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/  zarezerwować zwiedzanie, a także  zakupić lub zarezerwować  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

6.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/ 

7.      Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawy z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 20 osób.

8.      Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.

9.      Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

10.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 i 9.

11.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

12.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Pałacu Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 1.

13.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy Muzeum nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

14.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

15.   Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawy osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi.

16.   Jednorazowo w przestrzeni Wystaw może przebywać maksymalnie 1 osoba na 15 m² tej przestrzeni, z zastrzeżeniem, że do limitu na wlicza się osób zaszczepionych p-ko Covid-19. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit. Pracownicy Muzeum (odpowiedzialni za sprzedaż biletów lub ich kontrolę) są upoważnieni do sprawdzania certyfikatów szczepienia osób, które chcą wejść na Wystawę ponad wskazany limit.

17.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),

c)      przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce, a w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję,

d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

e)     zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,

f)       starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,

g)      unikać gromadzenia się w grupach,

h)     dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

i)       stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

j)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

k)      w przypadku korzystania z szatni – umieszczać odzież w możliwie jak największej odległości od już pozostawionych ubrań,

l)       okazać pracownikowi Muzeum ważny certyfikat szczepienia – w przypadku gdyby chcieli wejść na Wystawę ponad limit wskazany w pkt.16.

18.   Ze względu na brak windy w obiekcie oraz niezbędną do pokonania różnicę poziomów  - możliwość zwiedzania Wystaw przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.

19.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

20.   W Muzeum Nowej Huty obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystaw w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 140/2021
i pomocniczo nr 123/2019.

21.   W trakcie zakupu biletów w kasie - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

22.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz poprzez stronę https://bilety.muzeumkrakowa.pl/.

23.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

24.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

25.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu.

26.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

27.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

28.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

29.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

30.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

31.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Nowej Huty pod nr tel. (12) 446 78 21   lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo nowahuta@muzeumkrakowa.pl.

32.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

33.   Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r.