Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Muzeum Nowej Huty w okresie stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19

1.      Począwszy od dnia 26 czerwca 2021 r. wystawy w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Muzeum Nowej Huty mieszczącym się w budynku dawnego kina „Światowid” (Kraków, os. Centrum E 1), zwane dalej Wystawami, udostępniane będą: we wtorki i środy oraz od soboty do niedzieli w godz. od 10.00. do 17.00. - z zastrzeżeniem pkt. 2 – 3. 

2.      Wystawy będą zamknięte w dniach 15.08.2021, 1 i 11.11.2021, 24 i 25.12.2021 r.

3.      Ostatnie wejście na Wystawy odbywa się na 30 przed zamknięciem dla zwiedzających indywidualnych, natomiast dla grup – na 60 minut przed zamknięciem.

4.      W związku z trwającą epidemią COVID-19 Wystawy udostępniane są w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zwiedzających i pracowników. Na terenie ekspozycji została wytyczona trasa zwiedzania, w taki sposób, aby zapobiegać gromadzeniu się zwiedzających i przecinaniu się ścieżek zwiedzania.

5.      Zwiedzanie Wystaw możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne (tj. od 1 do 9 osób) lub grupowe (tj. od 10 do max. 20 osób), z zastrzeżeniem, że jednocześnie na terenie wszystkich Wystaw  nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 10 m² przestrzeni.

6.      Zwiedzający  mogą zakupić lub zarezerwować poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/  dodatkowo usługę przewodnicką oprowadzania po wystawie stałej, płatną zgodnie z cennikiem ustalonym w załączniku nr 2 do zarządzenia Dyrektora Muzeum nr 123/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie biletów wstępu na wystawy stałe w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – zakup  lub rezerwacja winien nastąpić  na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania.

7.      Zakup lub rezerwacja zwiedzania obejmującego usługę przewodnicką oraz zajęć edukacyjnych -  winien nastąpić na co najmniej na 4 dni przed terminem zwiedzania lub odbywania się zajęć, poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/ 

8.      Ilość osób, które jednorazowo mogą zwiedzać Wystawy z przewodnikiem, przy zachowaniu zaleceń związanych z dystansowaniem społecznym - wynosi 20 osób.

9.      Przewodnik obowiązany jest przez cały czas przebywania na terenie Muzeum i realizacji usługi oprowadzania zakrywać nos i usta.

10.   Zwiedzający  dokonują zakupu usługi przewodnickiej na wybrany termin zwiedzania, dostępny w systemie sprzedaży i obowiązani są stawić się w Muzeum najpóźniej o wyznaczonej godzinie zwiedzania. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od wyznaczonej godziny zwiedzania, a gdy zwiedzający nie pojawią się w tym czasie, usługa nie zostanie wykonana bez obowiązku zwrotu kosztów jej zakupu przez Muzeum.

11.   Muzeum dopuszcza możliwość zwiedzania Wystaw przez zwiedzających z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem przestrzegania reguł wskazanych w pkt. 8 i 9.

12.   Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

13.   Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@muzeumkrakowa.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

14.   W przypadku braku terminowego zawiadomienia o rezygnacji z usługi przewodnickiej lub ze zwiedzania, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100,00 zł. Kara winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.

15.   Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

16.   Z uwagi na konieczność dochowania wymogów reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego, Muzeum zastrzega sobie prawo do sterowania ruchem zwiedzających i wpuszczenia na Wystawy osób zwiedzających z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wyznaczonego terminu zwiedzania. W takim przypadku przewodnik oczekuje na wejście wraz z osobami zwiedzającymi.

17.   Jednorazowo w przestrzeni Wystaw może przebywać maksymalnie 1 osoba na 10 m² tej przestrzeni. Pracownicy Muzeum są upoważnieni są do nadzorowania przestrzegania  wskazanego powyżej limitu, do kierowania ruchem zwiedzających oraz czasowej odmowy sprzedaży biletu lub wpuszczenia na teren Wystaw osób indywidulanych lub grup w przypadku, gdy ilość osób jednorazowo przebywających w przestrzeni ekspozycji  przekracza w/w limit.

18.   Zwiedzający obowiązani są:

a)      przez cały czas zwiedzania zakrywać nos i usta, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

b)     zachowywać odległość co najmniej 1,5 m od innych zwiedzających (nakaz nie obowiązuje rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących),

c)      przed wejściem na teren ekspozycji zdezynfekować ręce, a w przypadku korzystania z własnych rękawiczek – zdezynfekować je przed wejściem na ekspozycję,

d)     poruszać się wyłącznie po wyznaczonej trasie zwiedzania, zgodnie z kierunkiem zwiedzania,

e)     zachowywać szczególną ostrożność przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach,

f)       starać się unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,

g)      unikać gromadzenia się w grupach,

h)     dodatkowo zakrywać łokciem usta i nos podczas kichania i kaszlu,

i)       stosować się do ewentualnych dodatkowych zaleceń pracowników Muzeum i ochrony,

j)       przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19.

k)      w przypadku korzystania z szatni – umieszczać odzież w możliwie jak największej odległości od już pozostawionych ubrań.

19.   Ze względu na brak windy w obiekcie oraz niezbędną do pokonania różnicę poziomów  - możliwość zwiedzania Wystaw przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.

20.   Osobom, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, Muzeum zaleca pozostanie w domu i zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do Oddziału osób, w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych zwiedzających i pracowników – np. osób z uporczywym kaszlem.

21.   W Muzeum Nowej Huty obowiązuje bilet wstępu upoważniający do zwiedzenia Wystaw w dniu jego zakupu. Cennik i zasady sprzedaży biletów normuje zarządzenie Dyrektora Muzeum nr 89/2021
i pomocniczo nr 123/2019.

22.   W trakcie zakupu biletów w kasie - Muzeum zaleca korzystanie z kart płatniczych.

23.   Bilety wstępu można nabyć w kasie zlokalizowanej w Oddziale oraz poprzez stronę https://bilety.mhk.pl/.

24.   Zabronione jest wnoszenie na Wystawy:

a)      wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,

b)     materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,

c)      długich parasoli,

d)     plecaków i dużego bagażu o poj. pow. 30 litrów,

e)     wprowadzanie i wnoszenie zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osób z niepełnosprawnościami.

25.   Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

26.   Po zakończeniu zwiedzania i wyjściu z przestrzeni ekspozycyjnej - nie ma możliwości powrotu.

27.   W Oddziale obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz prowadzenia rozmów przez telefon.

28.   Zabrania się wstępu do Oddziału osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych osób, obiektów i zgromadzonych w nich dóbr kultury, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

29.   Podczas przebywania w Oddziale należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum i ochrony. 

30.   Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

31.   Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.

32.   Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania obiektu można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, w Oddziale Muzeum Nowej Huty pod nr tel. (12) 446 78 21   lub pocztą elektroniczną: info@muzeumkrakowa.pl albo nowahuta@muzeumkrakowa.pl.

33.   Zakupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

34.   Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2021 r.