Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Duplikaty i prolongata certyfikatów

UWAGA! Od dnia 1 stycznia 2020 chęć otrzymania faktury za prolongatę uprawnień i/lub wydanie duplikatu certyfikatu należy zgłosić przed dokonaniem płatności, podając konieczne do wystawienia faktury dane.

Chcąc otrzymać fakturę w wersji elektronicznej w opisie przelewu należy podać adres mailowy, na który dokument ma zostać przesłany.
Wiadomości w sprawie wystawienia faktur prosimy kierować na adres ksiegowosc@muzeumkrakowa.pl.

Certyfikaty

1.       Certyfikat jest dokumentem wydanym przez Muzeum, potwierdzającym udział w szkoleniu i zdanie egzaminu organizowanego w oddziałach Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Pałac Krzysztofory.

2.       Certyfikaty stanowią niezbędny dokument uprawniający posiadacza do oprowadzania po oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Rynek Podziemny, Pałac Krzysztofory.

3.       Certyfikaty zachowują ważność przez okres 2 lat od dnia wydania.

4.       Po wygaśnięciu ważności certyfikatu osoba zainteresowana może dokonać jego prolongaty.

5.       Certyfikat nieprolongowany w ciągu kolejnych czterech lat od jego wydania lub od ostatniej jego prolongaty – traci ważność, a przewodnik, chcąc odzyskać swoje uprawnienia, jest zobowiązany do ponownego wzięcia udziału w całym cyklu szkoleniowym. Dotyczy certyfikatów wydanych od 2022 r. włącznie.

PROLONGATA CERTYFIKATU

Aby prolongować certyfikat wydany przed rokiem 2016 należy:

  • uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361). W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”
  • okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35).


Aby prolongować certyfikaty wydawane od 2016 roku należy:

  • uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 30 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361). W tytule przelewu należy wpisać „Certyfikat (numer) – (nazwa oddziału) – prolongata”
  • okazać dowód wpłaty oraz certyfikat wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35), a także spełnić jeden z poniższych warunków:

a.       wykazać się dwoma oprowadzaniami (poświadczonymi podpisem i pieczątką kasjera oddziału Rynek Podziemny, Fabryka Emalia Oskara Schindlera lub Pałac Krzysztofory) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Lub:

b.       wykazać się udziałem w dwóch oprowadzaniach kuratorskich lub oprowadzeniu kuratorskim i szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym, Fabryce Emalia Oskara Schindlera lub Pałacu Krzysztofory (poświadczonych podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach  zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowa.pl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji. Lub:

c.        wykazać się jednym oprowadzeniem oraz udziałem w jednym oprowadzaniu kuratorskim lub szkoleniu metodycznym w Rynku Podziemnym, Fabryce Emalia Oskara Schindlera lub Pałacu Krzysztofory (poświadczonych podpisem i pieczątką kasjera oraz podpisem prowadzącego spotkanie) w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających bezpośrednio datę prolongaty certyfikatu (załącznik nr 3). Informacje o oprowadzaniach i szkoleniach  zamieszczane są na stronie internetowej Muzeum www.muzeumkrakowapl/przewodnicy oraz przesyłane mailowo do przewodników figurujących w bazie Muzeum, którzy wyrazili odpowiednią zgodę na przesyłanie tych informacji.   


W przypadku braku miejsca na certyfikacie na pieczątkę potwierdzającą prolongatę uprawnień przewodnickich, należy:

napisać wiadomość e-mail na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl, podając następujące informacje – imię i nazwisko, numer certyfikatu, nazwę oddziału, datę ostatniej prolongaty certyfikatu. W ciągu około miesiąca od daty zgłoszenia Muzeum bezpłatnie wyda nowy dokument.
odebrać  dokument w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35),  okazując do wglądu stary certyfikat.

DUPLIKATY CERTYFIKATÓW

W przypadku utraty lub zniszczenia certyfikatu możliwe jest uzyskanie duplikatu  dokumentu. W tym celu należy:

a. wnieść opłatę manipulacyjną w wysokości 10 zł płatną przelewem na konto Muzeum (Bank PEKAO BP S.A. 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361)

b. napisać wiadomość e-mail na adres przewodnicy@muzeumkrakowa.pl, podając następujące informacje – imię i nazwisko, numer certyfikatu, nazwę oddziału, datę ostatniej prolongaty certyfikatu, dowód wpłaty za duplikat. W przypadku chęci dokonania prolongaty już na nowy certyfikat, należy o tym poinformować również w wiadomości e-mail i przesłać potwierdzenie dokonania opłaty 30 zł. W ciągu około miesiąca od daty zgłoszenia Muzeum wyda duplikat dokumentu.

c. po otrzymaniu wiadomości od pracownika Działu Edukacji, odebrać duplikat w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (Rynek Główny 35),  okazując do wglądu dowody wpłaty za duplikat oraz ostatnią prolongatę certyfikatu.

Karta ewidencji